Angola - J. Oliveira Santos

Praia do Bispo slum I

Crossing margins. Luanda, Angola

high viewPraia do BispoLuandaAngolaLakeslum